จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุม ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง


มีมติพิเศษ ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ประชุม


หลังจากมีมติจากที่ประชุม ให้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ง ภายใน 14 วัน
**ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**
**ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**
**ไม่นับวันที่ลงมติ**